top of page

Fundacja

S T A T U T

Fundacji ,,SAMADHI”

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

§ 1.

Fundacja pod nazwą Fundacja „SAMADHI” ustanowiona w dniu 22 listopada 2019 roku przez:

 1. Jolantę Ewę Wesołowską

 2. Dariusza Jana Wesołowskiego

 

zwanymi dalej Fundatorami, Aktem Notarialnym sporządzonym przez Notariusza Piotra Nowosad , Repertorium A nr 3712/2019 działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. nr 46 poz. 203 ze zm.) oraz niniejszego Statutu.

 

§ 2.

Fundacja posiada osobowość prawną.

 

§ 3.

 1. Siedzibą Fundacji jest wieś Wiry.

 2. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

 3. W celu realizacji swych statutowych celów i zadań Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady i filie w kraju i za granicą, a także przystępować do przedsiębiorców, organizacji i fundacji w kraju i za granicą.

 4. Fundacja do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

 

§ 4.

 1. Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

 2. Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 3. Fundacja jest apolityczna, nie jest także związana z żadnym wyznaniem.

 

§ 5.

 1. Fundacja może używać pieczęci z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.

 2. Fundacja może przy nawiązywaniu i prowadzeniu współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy na wybrane języki obce.

 3. Fundacja używa identyfikatorów, odróżniających ją od innych organizacji – według wzorów ustalonych przez Zarząd Fundacji.

 

§ 6.

Fundacja może ustanawiać dyplomy, certyfikaty, odznaki, medale honorowe, wyróżnienia, nagrody i przyznawać je osobom fizycznym i prawnym, pomagającym samej Fundacji lub współrealizującym jej cele.

 

 

Rozdział II

Cele Fundacji i sposoby ich realizacji.

 

§ 7.

Celem Fundacji jest :

 1. Działania na rzecz rozwoju duchowego człowieka oraz samoświadomości.

 2. Wspieranie integracji społecznej, w tym działania na rzecz szerzenia wiedzy na temat wyznań religijnych.

 3. Działalność polegająca na ochronie i promocji zdrowia głównie poprzez rozwijanie i popularyzowanie metod redukcji stresu, relaksacji, ekologicznego trybu życia, zdrowego odżywiania się, poprawy zdrowia metodami naturalnymi i niekonwencjonalnymi.

 4. Realizowanie rehabilitacji społecznej, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych oraz osób starszych, działanie przeciwko wykluczeniu społecznemu i ułatwienie aktywności społecznej podopiecznym i ich rodzinie.

 5. Rozwój, popularyzowanie i wspieranie budownictwa z materiałów naturalnych.

 6. Rozwój edukacji, w szczególności edukacji ekologicznej i regionalnej.

 7. Popularyzacja idei zrównoważonego rozwoju, ze szczególnym uwzględnieniem idei wiosek i osad ekologicznych.

 8. Promowanie i korzystanie z odnawialnych źródeł energii.

 9. Wspieranie rolnictwa, ogrodnictwa i zielarstwa, rolnictwa ekologicznego i prowadzonego na zasadach tradycyjnych.

 10. Rozwój, wspieranie i promowanie agroturystyki, ekoturystyki oraz turystyki wiejskiej;

 11. Promowanie i tworzenie gospodarstw tematycznych specjalizujących się w jednej z tradycyjnych upraw lub jednym z tradycyjnych rzemiosł.

 12. Wspieranie i promowanie działalności artystycznej.

 13. Działalność kulturalna.

 14. Wspieranie wynalazczości.

 15. Działanie na rzecz informowania społeczeństwa o działalności Fundacji

 

§ 8

Realizacja celów Fundacji następuje poprzez:

 1. Organizowanie i prowadzenie badań, ekspedycji i wypraw zgłębiających różne tradycje kulturowe.

 2. Tworzenie i prowadzenie ośrodków pracy twórczej, poszukiwań filozoficznych i badania praktyk medytacyjnych, metod poprawy zdrowia oraz naturalnego i ekologicznego rolnictwa

 3. Organizacja i prowadzenie zajęć, warsztatów, szkoleń, koncertów.

 4. Propagowanie zdrowego odżywiania i stylu życia.

 5. Wspieranie i tworzenie osad oraz centrów promocji zdrowia fizycznego i psychicznego w Polsce oraz na świecie.

 6. Prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie realizacji celów statutowych.

 7. Organizowanie różnych form wypoczynku i rekreacji.

 8. Działalność promocyjna, edukacyjna, informacyjna i kulturalna przy wykorzystaniu Internetu oraz innych sieci multimedialnych.

 9. Udostępnianie zaadaptowanych przez fundację budynków, pomieszczeń na realizację celów statutowych.

 10. Działalność charytatywną.

 11. Pomoc rzeczową i finansową podopiecznym i ich rodzinom.

 12. Organizowanie i finansowanie konferencji naukowych, staży i kursów indywidualnych dla personelu medycznego, pracowników i innych osób działających na rzecz Fundacji.

 13. Organizacja imprez kulturalnych, plenerów artystycznych i festiwali.

 14. Prowadzenie doradztwa prawnego, finansowego i organizacyjnego związanego z ekologią, ochroną środowiska i zrównoważonym rozwojem.

 15. Wprowadzanie metod tradycyjnego rolnictwa, dostosowanych do współczesnych potrzeb, w tym prowadzenie gospodarstwa wzorcowego.

 16. Wspieranie lokalnej spółdzielczości i innych form ekonomii społecznej, w tym pozarolniczej działalności gospodarczej mieszkańców wsi.

 17. Tworzenie i promowanie ofert turystycznych, bazy noclegowej i gastronomicznej oraz imprez turystycznych w poszanowaniu zasad zrównoważonego rozwoju.

 18. Inne formy działalności umożliwiające skuteczniejsze funkcjonowanie fundacji.

 

§ 9.

 1. Fundacja może wspierać działania innych osób prawnych lub fizycznych, których działalność jest zbieżna z jej celami.

 

Rozdział III

Majątek i dochody fundacji

 

§ 10.

 1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych),

 2. Składniki majątku przeznaczone są na realizacje celów wybranych przez Fundację.

 3. Fundacja może przeznaczać środki finansowe na spłatę zobowiązań finansowych  w tym spłaty kredytów, zaciągniętych wyłącznie na realizację zadań wynikających  z celów statutowych.

 4. Fundusz założycielski Fundacji stanowi podstawę jej bytu i nie może być uszczuplony bez pisemnej zgody Fundatora. Działalność Fundacji finansowana jest z jej przychodów.

 5. Zarząd Fundacji może lokować majątek Fundacji na rachunkach bankowych,   w papierach wartościowych, udziałach spółek, jednostkach uczestnictwa             w funduszach inwestycyjnych, nieruchomościach, a także poprzez udzielanie oprocentowanych pożyczek. Przy lokacie majątku Fundacji winna być brana pod uwagę w pierwszym rzędzie ochrona przedmiotu inwestycji przed jej dochodowością według zasady priorytetu bezpieczeństwa nad zyskiem.

 6. Fundacja odpowiada za zobowiązania całym swoim majątkiem.

 

§ 11

 1. Przychody z darowizn, spadków i zapisów oraz subwencji i dotacji mogą być użyte na  realizację wszystkich celów Fundacji.

 2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.

 3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa dziedziczone długi.

 

§ 12

 1. Fundacja nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczać swoim majątkiem zobowiązań w stosunku do Fundatorów, członków władz Fundacji, jej pracowników oraz osób,  z którymi pracownicy lub członkowie władz pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki, kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi".

 2. Majątek Fundacji nie może być przekazywany na rzecz Fundatorów, członków władz Fundacji ani jej pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach odmiennych niż te, które obowiązują w stosunku do osób niezwiązanych z Fundacją, w szczególności nie może być przekazywany bezpłatnie lub na warunkach preferencyjnych.

 3. Majątek Fundacji nie może być wykorzystywany na rzecz Fundatorów, członków władz Fundacji lub pracowników oraz ich osób bliskich, chyba że wykorzystanie to wynika bezpośrednio ze statutowego celu Fundacji.

 4. Fundacja nie może dokonywać zakupów towarów lub usług od Fundatora, członków władz Fundacji, jej pracowników lub ich osób bliskich, bądź podmiotów, w których uczestniczą Fundatorzy, członkowie władz Fundacji, jej pracownicy lub ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 

§ 13.

 1. Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej bieżącej działalności pochodzą w szczególności z:

 

 1. darowizn, spadków, zapisów,

 2. subwencji i dotacji osób prawnych i fizycznych,

 3. wpływów pochodzących z wkładów na rachunkach bankowych, lokat, papierów wartościowych oraz odsetek od udzielonych pożyczek,

 4. dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego oraz praw majątkowych,

 5. środków pozyskanych od organizacji strukturalnych Unii Europejskiej.

 6. i innych źródeł ustalonych każdorazowo uchwałą Zgromadzenia.

   

Całość przychodów uzyskiwanych przez Fundację ze źródeł zewnętrznych jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową.

 

 

Rozdział IV

Władze Fundacji

 

Organami Fundacji są:

 1. Zgromadzenie Fundatorów, zwane dalej Zgromadzeniem,

 2. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.

 

Zgromadzenie Fundatorów

 

§ 16.

Zgromadzenie Fundatorów jest najwyższym organem stanowiącym w sprawach ustrojowych Fundacji. Tworzą je wspólnie obradujący Fundatorzy.

 

§ 17.

 1. Fundatorzy wybierają spośród swego grona Przewodniczącego.

 2. Zgromadzenie Fundatorów zwoływane jest przez Przewodniczącego Zgromadzenia Fundatorów przynajmniej raz w roku z inicjatywy własnej lub na pisemny wniosek Zarządu Fundacji.

 3. Fundatorzy będą pisemnie powiadomieni o terminie posiedzenia przynajmniej na 14 dni przed jego terminem.

 4. Zgromadzenie Fundatorów podejmuje swoje uchwały zwykłą większością głosów statutowego składu w obecności pełnego składu Zgromadzenia Fundatorów.

 5. Do przyjęcia wniosku i uchwały o likwidacji potrzebna jest większość osobowego składu Fundatorów.

 

§ 18.

Do kompetencji Zgromadzenia Fundatorów należy w szczególności:

 1. Uchwalanie na wniosek Zarządu  kierunków i programów działania Fundacji,

 2. Zatwierdzanie corocznych sprawozdań finansowych i sprawozdań z działalności Fundacji,

 3. Podejmowanie uchwał w sprawie zmiany Statutu Fundacji,

 4. Podejmowanie uchwał o likwidacji Fundacji,

 5. Powoływanie i odwoływanie Zarządu,

 6. Ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu Fundacji i zatwierdzanie przedkładanych przez Zarząd zasad wewnętrznej organizacji Fundacji,

 7. Decydowanie o połączeniu Fundacji z inną Fundacją mającą podobne cele,

 8. Opiniowanie propozycji i projektów Zarządu, w zakresie których Fundacja będzie starać się o dofinansowanie,

 9. Opiniowanie innych spraw wnioskowanych przez Zarząd,

 10. Podjęcie decyzji o likwidacji Fundacji.

 11. Rozpatrywanie wszelkich spraw spornych i zażaleń co do działania statutowych władz Fundacji, wnoszonych przez Fundatorów na forum Zgromadzenia Fundatorów.

 

§ 19.

 1. Zarząd Fundacji składa się od jednej do dwóch osób i powoływany jest na czas nieoznaczony.

 2. Zarząd powoływany jest przez Zgromadzenie Fundatorów.

 3. Zarząd wybiera ze swego grona Prezesa i Wiceprezesa.

 4. Fundator może zostać członkiem Zarządu, w tym Prezesem Zarządu lub Wiceprezesem Zarządu..

 5. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie z tytułu pełnienia swoich funkcji.

 6. Zarząd Fundacji podejmuje decyzje większością głosów.

 7. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

 8. W przypadku Zarządu wieleosobowego oświadczenia woli w imieniu Fundacji do kwoty 5 000 zł (pięć tysięcy złotych) może składać każdy z członków Zarządu działający samodzielnie. W przypadku oświadczeń woli powyżej 5 000 zł (pięć tysięcy złotych) oświadczenia woli składają dwaj członkowie Zarządu działający łącznie lub jeden członek Zarządu z prokurentem.

 9. Do zadań Zarządu należy w szczególności:

 1. Uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,

 2. Uchwalanie regulaminów,

 3. Sprawowanie/zarządzanie majątkiem Fundacji,

 4. Ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,

 5. Podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach,

 6. Przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,

 1. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.

 2. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.

 3. Kierowanie całokształtem bieżącej działalności Fundacji zgodnie ze statutem i uchwałami.

 4. Zarząd może powoływać prokurentów samoistnych.

 

Rozdział V

Postanowienia końcowe

 

§ 20.

Statut może zostać zmieniony. Zmian tych w statucie Fundacji dokonuje Zgromadzenie Fundatorów z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu Fundacji.

 

§ 21.

Rozszerzenie Lokalnej Grupy Działania może nastąpić po podjęciu uchwały przez Zgromadzenie Fundatorów.

 

§ 22.

 1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów statutowych.

 2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

 3. W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest Zarząd, przy czym jego decyzje zapadają w drodze jednomyślnej uchwały i dla swojej skuteczności wymagają zatwierdzenia uchwały przez Zgromadzenie Fundatorów.

 

§ 23.

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

 2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Zgromadzenie Fundatorów.

 

§ 24.

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji fundacji zostają przeznaczone mocą uchwały Zgromadzenia Fundatorów na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.

 

§ 25.

 1. Statut wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały o jego przyjęciu.

 2. Statut może być zmieniany za zgodą Zgromadzenia Fundatorów.

Bądź na bieżąco

Dziękujemy za subskrypcję!

bottom of page